Skocz do zawartości

Zaloguj przez Facebook Rejestracja

Najnowsze tematy

Wyświetl nową zawartość »

Zdjęcie

PLATFORMA OBYWATELSKA w Lęborku nie istnieje

Platforma Obywatelska SITWA LĘBORK NAMYŚLAK

36 odpowiedzi w tym temacie

#21 ~zorientowany~

~zorientowany~
 • Goście

Napisano 07 październik 2014 - 09:56:09

Co to są jednostki woskowe ? 

To najpewniej literówka, ale ten Starogard dla geografa to już niestety nie literówka.#22 ~Gość~

~Gość~
 • Goście

Napisano 07 październik 2014 - 10:04:22

To najpewniej literówka, ale ten Starogard dla geografa to już niestety nie literówka.

 

Ktoś wkleił na tym forum wersję roboczą programu. Na stronie starosty jest inna, którą wkleiłem poniżej.

 

RADA POWIATU LĘBORSKIEGO

PROGRAM WYBORCZY PLATFORMY OBYWATELSKIEJ

NA LATA 2014 – 2018

 

AMBITNIE I ODPOWIEDZIALNIE

WYPŁYŃMY NA SZEROKĄ WODĘ

 

Proponujemy harmonijny rozwój powiatu stwarzający równe szanse dla wszystkich jego mieszkańców z poszanowaniem środowiska naturalnego i szacunkiem dla przeszłości. Oferujemy nasze doświadczenie, umiejętności i wiedzę szczególnie z zakresu przygotowań do kolejnej perspektywy finansowej Unii Europejskiej, w których braliśmy aktywny udział. Prosimy o danie nam szansy dokończenia ważnych dla rozwoju powiatu projektów, których jesteśmy autorami i najlepiej wiemy jak je dokończyć z sukcesem.

Przyszłość wymaga od rządzących wielkich umiejętności. My pokazaliśmy, że je posiadamy.

 

 EDUKACJA

Ostatnie lata , to wielkie inwestycje w infrastrukturę oświaty, porządkowanie sieci szkół oraz wzmocnienie jakości nauczania poprzez realizację licznych projektów finansowanych ze środków zewnętrznych. Wskaźnikiem jakości sieci szkół ponadgimnazjalnych powiatu lęborskiego jest dodatni bilans naboru (liczba uczniów z innych powiatów jest znacznie większa niż tych, którzy wybierają szkoły zewnętrzne). Utrzymamy ten standard w kolejnych latach mimo niżu demograficznego.

 • Wzmocnimy szkolnictwo zawodowe. Powstaną nowoczesne warsztaty szkolne przy ul Pionierów oraz kolejne pracownie zawodowe. Nauka zawodu będzie odbywała się w ścisłej współpracy z przedsiębiorcami. Będziemy proponować nowe zawody i specjalności. Uczniowie otrzymają wsparcie w ramach licznych projektów finansowanych ze środków europejskich opracowanych przez starostwo we współpracy ze środowiskami szkolnymi.

Działania zaprojektowane są w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Lęborka (MOFL) oraz w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Pomorskiego (RPOWP)

 • Poprawimy komfort pracy uczniów i nauczycieli. Obniżymy liczebność uczniów w klasach. Dokończymy termomodernizację szkół. Poprawimy standard budynków, klas i boisk szkolnych.
 • Zapewnimy uczniom pakiet zajęć pozalekcyjnych rozwijających ich zainteresowania współfinansowany ze środków europejskich.
 • Będziemy wspierać uczniów szczególnie zdolnych w ramach projektów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych, we współpracy z gminami i uczelniami.
 • Upowszechnimy bezpłatną edukację dla dorosłych w ramach bezpłatnych kursów kwalifikacyjnych realizowanych w naszych szkołach.
 • Przekształcimy kompleks szkół przy ulicy Marcinkowskiego w nowoczesne centrum edukacyjno- sportowo – kulturalne służące całej społeczności powiatu. W ramach tego projektu nastąpi rewitalizacja boisk sportowych i otoczenia szkoły, a aula zostanie przystosowana do organizacji spektakli, koncertów konferencji i wystaw.
 • Podniesiemy wynagrodzenia pracownikom obsługi i administracji.

 SŁUŻBA ZDROWIA

Służba zdrowia ma stać się szczególną specjalizacją  powiatu. Wysoki standard naszego szpitala oraz podmiotów prywatnych jest szansą na świadczenie wyspecjalizowanych usług medycznych dla obszaru całego województwa. Zatrudnienie w placówkach zdrowia ma mieć wzrastający wpływ na lokalny rynek pracy. Nowe specjalizacje szpitala w połączeniu z rozwojem infrastruktury rekreacyjnej oraz aktywnością organizacji pozarządowych  mają stworzyć z powiatu przestrzeń szczególnie przyjazną seniorom. Utrzymamy wysoką  pozycję naszego szpitala w kolejnej kadencji rady.

 • Powstaną nowe oddziały: geriatria ( projekt uzyskał już dofinansowanie) i nowoczesna psychiatria (projekt przyjęty w MOFL).
 • Będziemy wspierać profilaktykę (poprzez środki z budżetu powiatu oraz pozyskiwanie środki zewnętrznych – aktualnie oceniany jest projekt powiatu zgłoszony do programu PL15)
 • Szpital zostanie doposażony w najnowocześniejszy sprzęt  np. rezonans magnetyczny (projekt zgłoszony do ministerstwa)
 • Poprawimy jakość obsługi pacjentów poprzez usprawnienie kolejek, szkolenia personelu i wprowadzania kolejnych systemów jakości.
 • Nastąpi poprawa warunków pracy i płacy pracowników najniżej zarabiających.

 DROGI POWIATOWE

Drogi powiatowe będą stawały się coraz bardziej bezpieczne i sprzyjać będą harmonijnemu rozwojowi całego powiatu. Obok koniecznych remontów będziemy poprawiać organizację ruchu oraz wzbogacać  drogi o ścieżki rowerowe.

 • Będziemy porządkować sieć dróg powiatowych poprzez zmiany ich kategorii i przekazywanie mniej ważnych odcinków gminom. Uporządkujemy także stosunki własnościowe  działek drogowych.
 • Pozyskamy środki na przyspieszenie niezbędnych remontów. Będziemy pozyskiwać środki zewnętrzne ze wszystkich możliwych źródeł (środki unijne, tzw. schetynówki oraz współpraca z gminami, lasami państwowymi i fundusze centralne).
 • Będziemy poszukiwać nowych rozwiązań technologicznych w celu ekonomizowania kosztów utrzymania i remontów sieci.
 • Będziemy współpracować z gminami, Zarządem Dróg Wojewódzkich oraz  Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad aby poprawie uległa także sieć dróg w powiecie zarządzana przez wymienione podmioty. Zrobimy wszystko aby w tej kadencji: 1. rozpoczęła się budowa: S6 na odcinku z Lęborka - trójmiasto, 2. została zakończona przebudowa drogi 214 do Łeby, 3. nastąpił remont drogi 213 oraz 212 i 214 na odcinku od Łebuni do granic powiatu.
 • Poprawimy politykę informacyjną ze społeczeństwem w zakresie powiadamiania o remontach i przebudowach.

 POMOC SPOŁECZNA

Opieka nad osobami w potrzebie jest moralnym obowiązkiem społeczności lokalnej. Chcemy wzmacniać rodziny aby jak najmniej ludzi musiało oczekiwać pomocy instytucjonalnej. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji nasze jednostki pomocowe świadczą pomoc w coraz bardziej wysokim standardzie. Standard ten musi ciągle ulegać poprawie. Do 2018 roku wykonamy następujące zadania:

 • Dzieci znajdą docelową siedzibę w przyjaznych domach  nie większych niż 14 wychowanków.
 • Upowszechnimy instytucję rodzinnych domów dziecka poprzez promocję i wspomaganie rodzicielstwa zastępczego.
 • Poprawimy standard w domach pomocy społecznej. Nastąpi termomodernizacja  DPS nr 1 (projekt zgłoszony do MOFL) oraz będziemy kontynuować konieczne remonty bieżące i wymianę wyposażenia.
 • Powstanie placówka terapii zajęciowej (projekt w realizacji , dofinansowany przez PFRON)
 • Powstanie placówka pobytu dziennego dla seniorów wymagających profesjonalnej opieki.
 • Podniesiemy wynagrodzenia personelu pomocniczego, a w miarę możliwości pozostałym pracownikom.
 • Będziemy wspierać organizacje pozarządowe ukierunkowane na organizację życia seniorów.

 RYNEK PRACY

Bezrobocie to największy problem powiatu. Poprawa może nastąpić przede wszystkim poprzez wzrost gospodarczy kraju oraz rozwój gmin na na co powiat ma niewielki wpływ. Możemy natomiast organizować wsparcie bezrobotnych poprzez wyposażenie ich w nowe kompetencje  oraz wspomagać przedsiębiorców poprzez dofinansowanie tworzenia nowych miejsc pracy

 • Będziemy nadal  pozyskiwać środki z projektów na wsparcie aktywizacji bezrobotnych w wymiarze wyższym niż średnia wojewódzka.
 • Będziemy  zacieśniać współpracę z przedsiębiorcami w celu lepszego dostosowania działań PUP do ich potrzeb.
 • Będziemy poprawiać standard obsługi klientów PUP poprzez szkolenia pracowników, remonty obiektu oraz wymianę wyposażenia.
 • Wsparcie uzyskają alternatywne formy zatrudnienia: spółdzielnie socjalne oraz inicjatywy z zakresu „srebrnej ekonomi”.
 • Podniesiemy  płacę najniżej zarabiających pracowników PUP.

 ADMINISTRACJA

Starostwo jest swoistą fabryką „produkującą” decyzje  administracyjne, wydającą potrzebne dokumenty czy zatwierdzenia. Praca urzędników jest niezbędna do załatwienia wielu niezwykle istotnych spraw przez mieszkańców. Naszym celem jest zadowolenie naszych klientów.

 • Będziemy nadal pracować nad poprawą obsługi klientów starostwa.
 • Upowszechnimy e-administrację
 • Będziemy sukcesywnie unowocześniać narzędzia pracy urzędników.
 • Gwarantujemy nabór pracowników w transparentny sposób kierując się kryterium fachowości.
 • Poprawimy standard budynków użyteczności publicznej poprzez termomodernizację.
 • Podniesiemy wynagrodzenia pracowników starostwa – zrobimy to w korelacji z podniesieniem jakości ich pracy i wzrostem zadowolenia naszych klientów z jakości obsługi rozumiejąc, że płaca jest ważnym warunkiem pozyskania najlepszych na rynku fachowców.

 PROMOCJA

Celem promocji jest wspieranie wszystkich dziedzin będących domeną powiatu oraz tworzenie pozytywnego wizerunku. W naszym powiecie wielkim zadaniem pracowników promocji jest także wsparcie rozwoju turystyki niezwykle ważnej gałęzi naszej gospodarki. Osobnym zadaniem tej dziedziny jest wsparcie sprzedaży mienia powiatu przeznaczonego na ten cel.

 • Będziemy podnosić jakość przekazu dotyczącego informowania społeczeństwa o pracy starostwa i rady
 • Udoskonalimy współpracę z gminami i organizacjami pozarządowymi w celu podejmowania wspólnych, profesjonalnych działań promocyjnych.
 • Będziemy zabiegać o powstanie jednej silnej Lokalnej Organizacji Turystycznej potrafiącej zintegrować środowisko związane z ta gałęzią gospodarki.
 • Będziemy rozbudowywać współpracę  z organizacjami pozarządowymi usprawniając wspólne wykonywanie zadań we współpracy z Radą Organizacji Pozarządowych Powiatu Lęborskiego oraz poprzez wzmacnianie działań Centrum Organizacji Pozarządowych w poszczególnych gminach

 WSPÓŁPRACA

Starosta, zarząd oraz rada powiatu powinni podejmować działania integrujące gminy do wspólnych działań. Ważnym elementem pracy powinny być także działania w zakresie współpracy z sejmikiem wojewódzkim, wojewodą, instytucjami zewnętrznymi i innymi powiatami czy organizacjami. Cechą naszego powiatu jest duża aktywność na tym polu. Będziemy nadal współpracować z gminami w ramach Konwentu Burmistrzów, Wójtów i Starosty Powiatu Lęborskiego,  GOM -u  i NORDY, z Powiatem Brzeskim, ze Związkiem Powiatów Polskich, w przedsiębiorstwami. Zrealizujemy wspólne inicjatywy :

 • Peron w Mostach,
 • Dokumentacja rewitalizacji linii kolejowej z Kartuz do Lęborka
 • Kontynuacja poszukiwań gazu z łupków
 • Rozwój farm wiatrowych
 • Wsparcie przebudowy linii kolejowej Gdynia –Stargard Szczeciński
 • Stwarzanie dobrej atmosfery dla rozbudowy jednostek wojskowych na terenie powiatu
 • Rozwój Szlaku św. Jakuba
 • Wykorzystanie środków zewnętrznych przeznaczonych na rozwój wsi oraz obszarów rybackich
 • Rozwój szlaków turystycznych (głównie kajakowych i rowerowych )

 

Nasz program jest ambitny i trudny. Zrealizować mogą go tylko najlepsi. Stajemy do tego zadania z nadzieją na sukces.#23 ~Zofia~

~Zofia~
 • Goście

Napisano 09 październik 2014 - 10:31:02

Piękny program, faktycznie. Tylko obiecywać może każdy. A Platforma już tyle razy oszukała ludzi zarówno na szczeblu samorządowym jak i krajowym. PO w Lęborku nie ma żadnych struktur. Ja już Platformie nie wierzę.#24 ~Gość~

~Gość~
 • Goście

Napisano 09 październik 2014 - 11:06:16

Piękny program, faktycznie. Tylko obiecywać może każdy. A Platforma już tyle razy oszukała ludzi zarówno na szczeblu samorządowym jak i krajowym. PO w Lęborku nie ma żadnych struktur. Ja już Platformie nie wierzę.

Może znasz jakieś przykłady tego oszustwa na szczeblu lokalnym ? Czy tylko nienawidzisz i dlatego piszesz?. Dlaczego kłamiesz, że PO nie ma w Leborku struktur? Przecież jest zupełnie przeciwnie. Są członkowie płacący składki, są demokratycznie wybrane władze. Prowadzona jest typowa dla partii politycznych działalność. Informuję wszystkich, że pogłoska o śmierci PO jest mocno przesadzona.#25 ~ommg~

~ommg~
 • Goście

Napisano 09 październik 2014 - 13:05:19

OMG jeszcze chca kase ladowac w ta umieralnie? po co rezonans jak nie wiem czy ktos bedzie umial go obsłużyć? Mnie zastanawia fakt występowania kolejek w tym szpitalu. Moim zdaniem tam zgłaszają się ludzie zdesperowani faktem braku dopuszczania przez prawo eutanazji. Nikt kto dba o wsłasne zdrowie nie skorzysta z jego usług! Władzo przestańcie pakować pieniądze podatników w mury i ciepłe wysoko premiowane posadki administracyjne! Zadbajcie o kompetencje i kulture pracowników. Sam sprzet nie załatwi sprawy#26 ~Ivon~

~Ivon~
 • Goście

Napisano 10 październik 2014 - 07:31:31

OMG jeszcze chca kase ladowac w ta umieralnie? po co rezonans jak nie wiem czy ktos bedzie umial go obsłużyć? Mnie zastanawia fakt występowania kolejek w tym szpitalu. Moim zdaniem tam zgłaszają się ludzie zdesperowani faktem braku dopuszczania przez prawo eutanazji. Nikt kto dba o wsłasne zdrowie nie skorzysta z jego usług! Władzo przestańcie pakować pieniądze podatników w mury i ciepłe wysoko premiowane posadki administracyjne! Zadbajcie o kompetencje i kulture pracowników. Sam sprzet nie załatwi sprawy

tu się akurat zgadzam. Kiedy byłam załatwić papiery do odbycia praktyki w szpitalu kobieta, która się tym zajmuje kazała mi poczekać na korytarzu bo powiedziała, że musi zrobić przelew za prąd i gaz żeby jej nie odcieli. I takie rzeczy w czasie pracy?!!!#27 ~gość~

~gość~
 • Goście

Napisano 13 październik 2014 - 17:33:33

Szredi młotku, że ty zadyszki nie dostajesz wypisując te bzdety. Buraku trawiasty z tereską stworzyłeś duet życia, to nie to samo, co wale..e kierowniczki od sportu w Ustce. Teraz to takiś mały gerantofilek. Razem z tereską na bilbordach wyglądacie jak dwie bladzie przy autostradzie. Fuj, jeszcze ci będzie policzone przy spowiedzi, że babcię tereskę za łapkę po mieście oprowadzasz#28 ~monti~

~monti~
 • Goście

Napisano 13 październik 2014 - 17:35:21

Szredi klocku !!!!

Czy już wylizałeś rów gnidzie Kowalskiemu ?#29 ~Nie dajmy się oszukiwać.~

~Nie dajmy się oszukiwać.~
 • Goście

Napisano 13 październik 2014 - 20:44:58

Nigdy nie zagłosuję na partie rządzące, po tym co pokazały u góry, tyle afer zamiecionych pod dywan, tyle POgardy wobec Polaków, tyle pazerności kosztem POdatnika, tyle kolesiostwa, pławienia się w luksusie [ u Sowy i nie tylko],tyle walki z patriotami i Kościołem itp. wiele haniebnych działań , może nawet gorszych, niż w PRL, bo bardziej perfidnych i podstępnych.
Dziwię się tylko,że nadal są promowani w naszym kościele, mimo że nikt z nich nie raczył wesprzeć demonstracji,ani protestu w obronie TV TRWAM I RM. Nie widzieliśmy tam ani platformiarzy, ani ziemi l.,psl czy im p. Teraz wykorzystują kościół, bo jest kampania wyborcza?

#30 ~Czarnych do Wisły~

~Czarnych do Wisły~
 • Goście

Napisano 14 październik 2014 - 07:37:14

Nigdy nie zagłosuję na partie rządzące, po tym co pokazały u góry, tyle afer zamiecionych pod dywan, tyle POgardy wobec Polaków, tyle pazerności kosztem POdatnika, tyle kolesiostwa, pławienia się w luksusie [ u Sowy i nie tylko],tyle walki z patriotami i Kościołem itp. wiele haniebnych działań , może nawet gorszych, niż w PRL, bo bardziej perfidnych i podstępnych.
Dziwię się tylko,że nadal są promowani w naszym kościele, mimo że nikt z nich nie raczył wesprzeć demonstracji,ani protestu w obronie TV TRWAM I RM. Nie widzieliśmy tam ani platformiarzy, ani ziemi l.,psl czy im p. Teraz wykorzystują kościół, bo jest kampania wyborcza?

A co to jest ta tv trwam?

Już za Gebelsa było więcej prawdy. Dla mnie w Burdelu jest przejrzysciej niż w tv trwam. W Burdelu Przynajmniej wszystko jest legalnbie a u tych czarnych pedałów to po cichutku. Lepiej z prostytutką sie piepszyć niż z księżulki\em.#31 ~Zacznijmy myśleć..~

~Zacznijmy myśleć..~
 • Goście

Napisano 25 październik 2014 - 08:34:11

( ............................................. )

 

Wpis nietaktowny


Użytkownik Yktorn edytował ten post 25 październik 2014 - 19:07:17


#32 ~BEZ CENZURYproszęTo niePRL~

~BEZ CENZURYproszęTo niePRL~
 • Goście

Napisano 27 październik 2014 - 09:55:33

DLACZEGO RZĄD DYSKRYMINUJE KATOLIKÓW? :

 

CO PAN NA TO, PANIE DWORAK?

( ..................................................................... )

 

Nie na temat.

 

Proszę nie wklejać ciągle tych samych wpisów gdzie popadnie i trzymać się tematu.
 


Użytkownik Yktorn edytował ten post 27 październik 2014 - 20:49:21


#33 ~Gość~

~Gość~
 • Goście

Napisano 27 październik 2014 - 19:26:25

Panie Wiktorze - chyba Stargard Szczeciński a Starogard to jest Gdański - ot i cała geografia. Program niezły ale nauka geografii poszła w las

 


Panie Wiktorze - chyba Stargard Szczeciński a Starogard to jest Gdański - ot i cała geografia. Program niezły ale nauka geografii poszła w las

 

Panie Starosto Tyburski,chyba czas najwyzszy przekazać paleczkę osobom ktore naprawdę zrobia duzo dobrego dla naszego powiatu.

Czym Pan moze sie pochwalic ? Oczywiscie niczym,no moze tym,że zlikwidowal Pan ekonomika w Leborku,moze tym,ze procesował sie z uczennicą dlatego ze broniła swojej szkoły.Niczym nie uwlaczyła godnosci Urzędu Starosty,Sąd odstapił od ukarania uczennicy. Wstyd wielki tym bardziej ze szanowny Pan jest pedagogiem.

Nastepne osiagniecie to budowa łazienki w bezposrednim sąsiedztwie Panskiego biura za pieniadze podatników.Zapytujemy Pana w jakim celu ?.

Zwalnia Pan nauczycieli,zmniejsz ilość klas,a okazuje sie ze obecnie klasy sa przepełnione bo muszą pomiesić po blisko 40 ucznów. Jako odpowiedzialny za oswiatę nie ma Pan zadnego rozeznania odnosnie ilosci uczniów uczeszczających do szkół w poszczególnych latach.

Zatem kończ Pan ,wstydu oszczędż.

Prosba do Moderatora.Proszę nie wycinac tego postu.#34 ~majstersztyk~

~majstersztyk~
 • Goście

Napisano 28 październik 2014 - 13:56:45

Do wielkich "zasług" należy zaliczyć głębokie - jak przystało na zaciętego antykomunistę -  zginanie karku przed czerwoną Gwiazdą w ... POdzięce za zniewolenie naszej Ojczyzny na 50 lat.

 

 Obrót o 360 stopni, a może obłuda koniunkturalna?

 #35 ~znajomek~

~znajomek~
 • Goście

Napisano 28 październik 2014 - 16:40:15

 

 

Panie Starosto Tyburski,chyba czas najwyzszy przekazać paleczkę osobom ktore naprawdę zrobia duzo dobrego dla naszego powiatu.

Czym Pan moze sie pochwalic ? Oczywiscie niczym,no moze tym,że zlikwidowal Pan ekonomika w Leborku,moze tym,ze procesował sie z uczennicą dlatego ze broniła swojej szkoły.Niczym nie uwlaczyła godnosci Urzędu Starosty,Sąd odstapił od ukarania uczennicy. Wstyd wielki tym bardziej ze szanowny Pan jest pedagogiem.

Nastepne osiagniecie to budowa łazienki w bezposrednim sąsiedztwie Panskiego biura za pieniadze podatników.Zapytujemy Pana w jakim celu ?.

Zwalnia Pan nauczycieli,zmniejsz ilość klas,a okazuje sie ze obecnie klasy sa przepełnione bo muszą pomiesić po blisko 40 ucznów. Jako odpowiedzialny za oswiatę nie ma Pan zadnego rozeznania odnosnie ilosci uczniów uczeszczających do szkół w poszczególnych latach.

Zatem kończ Pan ,wstydu oszczędż.

Prosba do Moderatora.Proszę nie wycinac tego postu.

 

Teri kończ karierę i wstydu oszczędź :lol:  :lol:#36 ~Gość~

~Gość~
 • Goście

Napisano 28 październik 2014 - 20:05:43

Uważam , że wtedy gdy młody człowiek popełnia niegodziwość trzeba zareagować. Chyba nikt nie powie, że nazywanie kogoś złodziejem i chamem nie jest niegodziwością. Chyba nikt nie uważa, że należy młodych ludzi do takich działań zachęcać poprzez brak na nie reakcji. Klęską pedagogiczną jest to ,że nie zareagowała wtedy na tamtą sytuację Szara chociaż razem z uczniami była w starostwie. O to mam pretensje do starosty ,że nie wyciągnął w stosunku do Szarej konsekwencji służbowych. Jak ktoś tak postępujący może być nauczycielem i wychowawcą? Może jakieś względy prawne starostę tłumaczą? Tego nie wiem. Z tego co pamiętam to, dla ścisłości , nie starosta złożył zawiadomienie tylko urzędnicy. Prawo zresztą ich do tego  zmuszało. Popatrzcie w przepisy prawa dotyczące ochrony funkcjonariusza publicznego. Na koniec chcę zauważyć, że reakcja urzędników nie mogła być  inna. Zawiadomili o przestępstwie pokazują jego dowodu (zdjęcia  publikowane w mediach). Na podstawie tych zdjęć prokuratura ustaliła tożsamość uczennicy trzymającej plakat. Umorzenie nie nastąpiła ze względu na to ,że czyn nie był zabroniony tylko ze względu na to ,że obwiniona wykazała , że dopuściła się tego czynu nieświadomie. Warto też zauważyć ,że reakcja urzędników na ten haniebny czyn spowodowała to,  iż sytuacja taka już więcej się nie powtórzyła. Prewencja była więc bardzo skuteczna. Sądzę , że  również uczennica zrozumiała ,swoją winę i w przyszłości nie będzie nikogo oskarżała w tak haniebny sposób.  Jedyną osobą , która nie wytłumaczyła się ze swego postępowania jest Szara. Po niej jednak nie można niczego takiego się spodziewać.#37 ~wyborca~

~wyborca~
 • Goście

Napisano 28 październik 2014 - 21:34:12

Uważam , że wtedy gdy młody człowiek popełnia niegodziwość trzeba zareagować. Chyba nikt nie powie, że nazywanie kogoś złodziejem i chamem nie jest niegodziwością. Chyba nikt nie uważa, że należy młodych ludzi do takich działań zachęcać poprzez brak na nie reakcji. Klęską pedagogiczną jest to ,że nie zareagowała wtedy na tamtą sytuację Szara chociaż razem z uczniami była w starostwie. O to mam pretensje do starosty ,że nie wyciągnął w stosunku do Szarej konsekwencji służbowych. Jak ktoś tak postępujący może być nauczycielem i wychowawcą? Może jakieś względy prawne starostę tłumaczą? Tego nie wiem. Z tego co pamiętam to, dla ścisłości , nie starosta złożył zawiadomienie tylko urzędnicy. Prawo zresztą ich do tego  zmuszało. Popatrzcie w przepisy prawa dotyczące ochrony funkcjonariusza publicznego. Na koniec chcę zauważyć, że reakcja urzędników nie mogła być  inna. Zawiadomili o przestępstwie pokazują jego dowodu (zdjęcia  publikowane w mediach). Na podstawie tych zdjęć prokuratura ustaliła tożsamość uczennicy trzymającej plakat. Umorzenie nie nastąpiła ze względu na to ,że czyn nie był zabroniony tylko ze względu na to ,że obwiniona wykazała , że dopuściła się tego czynu nieświadomie. Warto też zauważyć ,że reakcja urzędników na ten haniebny czyn spowodowała to,  iż sytuacja taka już więcej się nie powtórzyła. Prewencja była więc bardzo skuteczna. Sądzę , że  również uczennica zrozumiała ,swoją winę i w przyszłości nie będzie nikogo oskarżała w tak haniebny sposób.  Jedyną osobą , która nie wytłumaczyła się ze swego postępowania jest Szara. Po niej jednak nie można niczego takiego się spodziewać.

 Gdyby Pan Starosta zrezygnowal z prawa donisienia do prokuratury nie byłoby sprawy. Pan Starosta jako byly pedgog powinien doskonale wiedziec,ze jest o wiele wiecej matod wychowawczych mlodziezy anizeli bezwzględne stosowanie przepisów prawa. Nie mozna być "sztywniakiem".

Jeszcze raz podkreslam ze to wielki wstyd dla Pana Starosty Tyburskiego.

P.S.

Nie "czepiajacie" sie Pani Szarej,to nie ona o tych faktach pisze.

Pozdrawiam

Dodaj odpowiedź  Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: Platforma Obywatelska, SITWA, LĘBORK, NAMYŚLAK

Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych