Skocz do zawartości

Zaloguj przez Facebook Rejestracja

Najnowsze tematy

Wyświetl nową zawartość »

Zdjęcie

KACZMARCZYK pierwszym zastępcą Biedronia! to już pewne. Gdzie ta zmiana ?!

biedroń kazmarczyk zmiana

69 odpowiedzi w tym temacie

#1 REZYDENT

REZYDENT

  Swojak

 • Użytkownicy zarejestrowani
 • PipPipPipPip
 • 486 postów

Napisano 17 grudzień 2014 - 20:36:29

Andrzej Kaczmarczyk
Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
pokoje:
108
Kontakt
telefon:
(59) 848 84 02
fax:
(59) 842 35 83
gsm:
693 064 313
e-mail:
Zadania

nadane zarządzeniem Prezydenta Miasta Słupska:

Zarządzenie Nr 818/OK/2014 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie powierzenia prowadzenia spraw oraz udzielenia upoważnień i pełnomocnictw Panu Andrzejowi Kaczmarczykowi – Pierwszemu Zastępcy Prezydenta Miasta Słupska. 

 

Na podstawie art. 31, art. 33 ust. 4, art. 39 ust. 2 i art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2013 r. poz. 594, 645,1318, z 2014 poz. 379, poz. 1072)

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Powierzam Panu Andrzejowi Kaczmarczykowi - Pierwszemu Zastępcy Prezydenta Miasta Słupska prowadzenie spraw Miasta Słupska oraz udzielam upoważnień i pełnomocnictw do wydawania decyzji administracyjnych oraz reprezentowania Miasta Słupska i Urzędu Miejskiego w Słupsku w stosunkach zewnętrznych, w zakresie określonym w § 2 - § 10.

2. Ilekroć w niniejszym zarządzeniu jest mowa o miejskiej jednostce organizacyjnej – rozumie się przez to miejskie jednostki budżetowe, spółki prawa handlowego z udziałem Miasta Słupska oraz inne miejskie osoby prawne, chyba że z okoliczności wynika, iż chodzi tylko o miejskie jednostki budżetowe.

§ 2

Powierzam Panu Andrzejowi Kaczmarczykowi prowadzenie w moim imieniu następujących spraw Miasta Słupska:

1) ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,

2) miejskich dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,

3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych,

4) zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,

5) utrzymania czystości i porządku w Mieście oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

6) lokalnego transportu drogowego,

7) miejskiego budownictwa mieszkaniowego oraz gospodarki miejskimi zasobami lokali mieszkalnych,

8) gospodarki nieruchomościami i rolnictwa,

9) gospodarki miejskimi zasobami lokali użytkowych,

10) geodezji, kartografii i katastru,

11) funkcjonowania służb miejskich, w szczególności w przypadkach klęsk żywiołowych i awarii technicznych, które wymagają współdziałania różnych jednostek.

§ 3

1.Pan Andrzej Kaczmarczyk prowadzi sprawy, o których mowa w § 2 przy pomocy Wydziałów Urzędu Miejskiego w Słupsku, wymienionych w ust. 2, oraz miejskich jednostek organizacyjnych wymienionych w ust. 3.

2.Pan Andrzej Kaczmarczyk wykonuje powierzone mu zadania przy pomocy następujących Wydziałów Urzędu Miejskiego w Słupsku:

1) Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska,

2) Wydziału Komunikacji,

3) Wydziału Gospodarki Nieruchomościami,

4) Wydział Geodezji i Katastru.

3.Pan Andrzej Kaczmarczyk wykonuje powierzone mu zadania przy pomocy następujących miejskich i innych jednostek organizacyjnych:

1) Zarządu Infrastruktury Miejskiej,

2) „Wodociągi Słupsk”, Sp. z o.o.,

3) Koncernu Energetycznego Energa S.A.,

4) Cofely EC Słupsk Sp. z o.o.

5) Pomorskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o.,

6) Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, Sp. z o.o.,

7) Miejskiego Zakładu Komunikacji, Sp. z o.o.,

8) Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej, Sp. z o.o.,

9) Słupskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, Sp. z o.o. - w zakresie gospodarowania zasobem mieszkaniowym.

4.Pan Andrzej Kaczmarczyk nadzoruje pracę i działalność Wydziałów Urzędu Miejskiego w Słupsku oraz miejskich jednostek organizacyjnych, wymienionych w ust. 2 i 3 pkt 1,2,6,7,8,9.

§ 4

1.W zakresie spraw powierzonych do prowadzenia, o których mowa w § 2, upoważniam Pana Andrzeja Kaczmarczyka do działania w moim imieniu poprzez:

1) wydawanie zarządzeń i podpisywanie pism, niezastrzeżonych do wyłącznej mojej kompetencji ani do kompetencji Drugiego Zastępcy Prezydenta Miasta Słupska, Sekretarza Miasta Słupska lub Skarbnika Miasta Słupska;

2)wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.

2.W zakresie spraw powierzonych do prowadzenia, o których mowa w § 2, upoważniam Pana Andrzeja Kaczmarczyka do powoływania komisji do przeprowadzania postępowań oudzielenie zamówień publicznych oraz przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w szczególności dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.

§ 5

1. W zakresie spraw powierzonych do prowadzenia, o których mowa w § 2, udzielam Panu Andrzejowi Kaczmarczykowi pełnomocnictwa do samodzielnego składania w imieniu Miasta Słupska oświadczeń woli w sprawach publicznoprawnych i prywatnoprawnych (cywilnoprawnych, z zakresu prawa spółek i innych) o wartości nie przekraczającej 100.000 zł.

2. W szczególności w powyższych sprawach o wartości do 100.000 zł upoważniam Pana Andrzeja Kaczmarczyka do samodzielnego składania oświadczeń woli w imieniu Miasta Słupska w zakresie zarządu mieniem, zawierania umów, zaciągania zobowiązań i rozporządzania prawami majątkowymi Miasta Słupska i dysponowania środkami pieniężnymi na rachunku Miasta Słupska.

3. W sprawach publicznoprawnych i prywatnoprawnych o wartości przekraczającej 100.000 zł upoważniam Pana Andrzeja Kaczmarczyka do składania oświadczeń woli w imieniu Miasta Słupska we współdziałaniu z Drugim Zastępcą Prezydenta Miasta Słupska (reprezentacja łączna), z zastrzeżeniem ust. 4, albo we współdziałaniu z Prezydentem Miasta Słupska.

 

4. Reprezentowanie Miasta Słupska przez Pana Andrzeja Kaczmarczyka w sprawach o wartości przekraczającej 500.000 zł wymaga współdziałania z Prezydentem Miasta Słupska.

 

5. Pełnomocnictwa określone w ust. 1 – 4 nie wyłączają odrębnego udzielenia Panu Andrzejowi Kaczmarczykowi pełnomocnictw rodzajowych lub pełnomocnictw do dokonania poszczególnej czynności.

 

6. Jeżeli czynność prawna Pana Andrzeja Kaczmarczyka może spowodować powstanie zobowiązania pieniężnego, do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata Skarbnika Miasta Słupska.

§ 6

Niezależnie od udzielonego Panu Andrzejowi Kaczmarczykowi pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Miasta Słupska w sprawach publicznoprawnych i prywatnoprawnych, udzielam Panu Andrzejowi Kaczmarczykowi upoważnienia i pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu Miasta Słupska dotyczących programów i projektów, finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej oraz innych projektów i programów udzielonymi odrębnymi upoważnieniami.

§ 7

1. Udzielam Panu Andrzejowi Kaczmarczykowi pełnomocnictwa do wykonywania w imieniu Miasta Słupska uprawnień właścicielskich wobec spółek prawa handlowego z udziałem Miasta oraz wspólnot mieszkaniowych z udziałem Miasta.

2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 1, upoważnia Pana Andrzeja Kaczmarczyka w szczególności do reprezentowania Miasta Słupska na zgromadzeniach wspólników lub walnych zgromadzeniach spółek oraz zebraniach właścicieli lokali i udziału w głosowaniach i podejmowaniu uchwał przez te zgromadzenia i zebrania.

3. Udzielam Panu Andrzejowi Kaczmarczykowi umocowania do ustanawiania dalszych pełnomocników do reprezentowania Miasta Słupska na zebraniach właścicieli lokali i udziału w głosowaniach i podejmowaniu uchwał przez wspólnoty mieszkaniowe.

§ 8

Upoważniam Pana Andrzeja Kaczmarczyka do dokonywania analizy oświadczeń majątkowych i innych oraz informacji składanych przez Drugiego Zastępcę Prezydenta Miasta, Sekretarza i Skarbnika Miasta, kierowników miejskich jednostek organizacyjnych, osoby zarządzające i członków organów zarządzających miejskimi osobami prawnymi oraz inne osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta Słupska.

§ 9

1.Udzielam Panu Andrzejowi Kaczmarczykowi ogólnego pełnomocnictwa procesowego oraz upoważnienia do reprezentowania Miasta Słupska i Urzędu Miejskiego w Słupsku przed sądami oraz organami administracji publicznej.

2. Pan Andrzej Kaczmarczyk umocowany jest do ustanowienia dla Miasta Słupska innego pełnomocnika procesowego lub w postępowaniu administracyjnym w osobie adwokata albo radcy prawnego.

§ 10

1. Pan Andrzej Kaczmarczyk zastępuje Drugiego Zastępcę Prezydenta Miasta w czasie Jego nieobecności wykonując Jego uprawnienia i obowiązki.

2. Pan Andrzej Kaczmarczyk zastępuje Prezydenta Miasta Słupska w czasie Jego nieobecności oraz nieobecności Pani Krystyny Danileckiej - Wojewódzkiej – Drugiego Zastępcy Prezydenta Miasta Słupska , wykonując uprawnienia i obowiązki Prezydenta Miasta Słupska.

§ 11

1. Powierzenie prowadzenia spraw, upoważnienia i pełnomocnictwa określone w niniejszym zarządzeniu ważne są do odwołania.

2. Z chwilą odwołania Pana Andrzeja Kaczmarczyka ze stanowiska Pierwszego Zastępcy Prezydenta Miasta Słupska powierzenie prowadzenia spraw, upoważnienia i pełnomocnictwa tracą moc.

§ 12

Traci moc Zarządzenie Nr 11/OK/13 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie powierzenia prowadzenia spraw oraz udzielenia upoważnień i pełnomocnictw Panu Andrzejowi Kaczmarczykowi – Pierwszemu Zastępcy Prezydenta Miasta Słupska

§ 13

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Organizacyjnego i Kadr.

§ 14

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

PREZYDENT

MIASTA SŁUPSKA

 

Robert Biedroń

 

 #2 REZYDENT

REZYDENT

  Swojak

 • Użytkownicy zarejestrowani
 • PipPipPipPip
 • 486 postów

Napisano 17 grudzień 2014 - 20:38:16

chyba zostaliśmy wykiwani przez Biedronia. ku*** przecież można było wziąć każdego innego tylko nie jego..#3 KOCUR

KOCUR

  Swojak

 • Użytkownicy zarejestrowani
 • PipPipPipPip
 • 461 postów

Napisano 17 grudzień 2014 - 20:43:57

chyba zostaliśmy wykiwani przez Biedronia. ku*** przecież można było wziąć każdego innego tylko nie jego..

Chyba jednak będzie dobrze.#4 nitka

nitka

  bez igly

 • Użytkownicy zarejestrowani
 • PipPipPipPip
 • 305 postów

Napisano 17 grudzień 2014 - 21:08:40

oszukano mnie.

 

http://bip.um.slupsk...wladze/132.html

 

Panie Biedroń, jest Pan kłamcą. Ewidentnie dogadał się Pan z Maciejem. Bardzo brzydko.

Tyle nadziej w panu pokładano a pan zrównał się z parterem.

Gratulacje.

Ale nie tak traktuje się ludzi którzy postawili Słupsk do góry nogami, żeby tylko stare wymieść. Zawierzyli panu. Nawet takiemu nowicjuszowi, ale zawierzyli A Pan ..tylnymi drzwiami zawiązuje pakty ?

Nie jest już moim  moim prezydentem. I z pewnością wielu innych Słupszczan tez już nie.

Jest pan ..nikim.

Tyle w temacie.#5 ~patolog~

~patolog~
 • Goście

Napisano 17 grudzień 2014 - 21:10:28

Ale to chyba tymczasowo do wyboru nowego zastepcy, tak?#6 ~Kaziu~

~Kaziu~
 • Goście

Napisano 17 grudzień 2014 - 21:18:27

Chyba jednak będzie dobrze.

komu?#7 ~Gość~

~Gość~
 • Goście

Napisano 17 grudzień 2014 - 21:49:36

Ale to chyba tymczasowo do wyboru nowego zastepcy, tak?

Tak#8 ~Gość~

~Gość~
 • Goście

Napisano 17 grudzień 2014 - 23:37:18

Ale to chyba tymczasowo do wyboru nowego zastepcy, tak?

 

Wiele upoważnień i zadań zostało mu odebranych przez Biedronia i danych Danileckiej.

 

Ten pan będzie wiceprezydentem już bardzo krótko. Z pewnością niedługo poznamy nowego wiceprezydenta.#9 knur

knur

  Ⓚ Ⓝ Ⓤ Ⓡ

 • Użytkownicy zarejestrowani
 • PipPipPipPip
 • 6686 postów

Napisano 17 grudzień 2014 - 23:42:17

oszukano mnie.
 
http://bip.um.slupsk...wladze/132.html
 
Panie Biedroń, jest Pan kłamcą. Ewidentnie dogadał się Pan z Maciejem. Bardzo brzydko.
Tyle nadziej w panu pokładano a pan zrównał się z parterem.
Gratulacje.
Ale nie tak traktuje się ludzi którzy postawili Słupsk do góry nogami, żeby tylko stare wymieść. Zawierzyli panu. Nawet takiemu nowicjuszowi, ale zawierzyli A Pan ..tylnymi drzwiami zawiązuje pakty ?
Nie jest już moim  moim prezydentem. I z pewnością wielu innych Słupszczan tez już nie.
Jest pan ..nikim.
Tyle w temacie.

co za glupiutki sposob rozumowania? czy ty oczekujesz, ze czlowiek po objeciu stanowiska zrobi porzadek w tydzien? no pomysl rozsadnie. zanim wprowadzi nowych ludzi, to musi to jakos formalnie zalatwic. ci ludzie, ktorych wstawi na stanowiska tez maja swoje zycie i zajecia i potrzebuja troche czasu, aby swoje zycie uporzadkowac i podporzadkowac pod nowe zadania.
zanim znowu cos napiszesz, poswiec chwilke i zastanow sie, czy warto pisac takie bzdury.

#10 ~Gość~

~Gość~
 • Goście

Napisano 18 grudzień 2014 - 06:06:42

Jak to mawiają "wiele musiało się zmienić, aby wszystko zostało po staremu". Ale to w sumie bardzo dobrze - przynajmniej widzimy z kim tak naprawdę mamy do czynienia. Z oszustem i kłamcą. Działaj pan dalej w taki sposób panie Biedroń to w referendum polecisz z Ratusza równie szybko jak się tam znalazłeś.#11 ~kocur~

~kocur~
 • Goście

Napisano 18 grudzień 2014 - 08:10:24

Panie Prezydencie działaj rozsądnie .Kaczmarczyk absolutnie .Nikt ze starych siedzących#12 ~Gość~

~Gość~
 • Goście

Napisano 18 grudzień 2014 - 08:17:42

Nawet jeśli Pan Kaczmarczyk miałby być tylko na chwilę to jest to zły ruch i strzał w kolano. Słupszczanie zawierzyli Panu Bierdoniowi aby nawet na chwilę nie musieć już oglądać na najwyższych stanowiskach starego rozdania. Tymczasem faktem również jest, że Panią Danilecką przedstawią się z pompą, w blasku fleszy, a dokładnie w tym samym czasie powołuje się Pana Kaczmarczyka cichaczem. Transparentne to to nie jest.

Ta sytuacja jest po prostu przykra... I nawet podmianka na kogoś innego, być może w niedługim czasie, nie sprawi że niesmak zniknie.

I ciekawe, czy Pan Kaczmarczyk, gdyby miał byc odwołany ze stanowiska, dostanie jakąś odprawę?

Zgodzę się, że Pan Biedroń, skoro nie jest stąd, to musi się na czymś lub kimś oprzeć. Ale ratusz to pewnie setki zatrudnionych ludzi, a Pan Kaczmarczyk nie jest ich opoką. I gdyby Pan Biedroń zszedł trochę niżej to pewnie zobaczyłby, że to miasto można pociągnąć z pracownikami urzędu i niekoniecznie z Panem Kaczmarczykiem (zwanym również TW Ka).
 #13 ~mieszkaniec~

~mieszkaniec~
 • Goście

Napisano 18 grudzień 2014 - 08:19:45

Ciekawe jakiego haka miał stary układ na nowego Prezydenta że zostawił Kaczmarczyka w ratuszu . Poza tym nie wprowadził on żadnego radnego do urzędu. A co z radnymi Kido i Obecny którzy nadawali by się na takie stanowisko i są z Pana komitetu wyborczego i nie toczą sie przeciw nim żadne sprawy prokuratorskie Widac że już żadnych zmian nie będzie w naszym miescie nareszcie zmiana śmiech warte!!!!!!#14 ~Jantar~

~Jantar~
 • Goście

Napisano 18 grudzień 2014 - 08:43:08

Ze Słupska śmieje się cała Polska.

To naprawdę obniżenie poziomu do

najniższego z możliwych.

 

Nadzieje, zmiany, będzie lepiej...

Ostatnie wybory pokazały jak dorośli

ludzie nadal są naiwni, jak małe dzieci.

Dzieci rozumiemy ze względu na wiek...

 

Proszę wpisać w google

ten sam polityk, tego samego dnia

następnie kliknąć w

demotywatory.pl

 

Tak wybrali Słupszczanie, "chcący"

głębokich zmian.

Druga tura wybór między RP  a PO.

Rzeczywiście wybór był bogaty :)

 

Pozdrawiam#15 ~Gość~

~Gość~
 • Goście

Napisano 18 grudzień 2014 - 08:52:50

PO wyczuło co to za człowiek ten nowy prezydent ????? :ph34r:#16 ~Prado~

~Prado~
 • Goście

Napisano 18 grudzień 2014 - 10:07:53

oszukano mnie.

 

 

 

Panie Biedroń, jest Pan kłamcą. Ewidentnie dogadał się Pan z Maciejem. Bardzo brzydko.

Tyle nadziej w panu pokładano a pan zrównał się z parterem.

Gratulacje.

Ale nie tak traktuje się ludzi którzy postawili Słupsk do góry nogami, żeby tylko stare wymieść. Zawierzyli panu. Nawet takiemu nowicjuszowi, ale zawierzyli A Pan ..tylnymi drzwiami zawiązuje pakty ?

Nie jest już moim  moim prezydentem. I z pewnością wielu innych Słupszczan tez już nie.

Jest pan ..nikim.

Tyle w temacie.

Po co te ostre słowa.

Gdyby przed wyborami posiadał gabinet cieni dzisiaj stanowiska byłyby szybko podmienione.

Daliśmy mu mandat zaufania aby zrobił porządek więc trochę cierpliwości.

Przyjdzie jeszcze czas na rozliczenia za miniony okres i łajdactwa władzy ale teraz miasto musi funkcjonować.

 

Gdyby nie zabrał Kaczmarczykowi dodatku specjalnego za "nadzór" nad akwaparkiem byłoby to rzeczywiście błędem niewybaczalnym.

Jeszcze trochę cierpliwości.

Jeśli zostawi go na stanowisku dłużej niż trzy miesiące bardzo wielu może poczuć się oszukanymi.

Nie po to wyborcy wyautowali Kaczmarczyka i jego SLD aby straszyli nadal.w ratuszu.#17 ~Adam~

~Adam~
 • Goście

Napisano 18 grudzień 2014 - 10:13:48

Jeżeli Kaczmarczyk miał być zastępcą "technicznym" to takie rzeczy ogłasza się publicznie, wraz z nominacją nowej viceprezydent. Odnośnie innych stanowisk była informacja, że skarbnik i sekretarz narazie zostają ale Biedroń szuka nowych ludzi. Gdyby nie dociekliwość pewnego internauty ;) , sprawa dalej byłaby pod dywanem.#18 ~chochlik~

~chochlik~
 • Goście

Napisano 18 grudzień 2014 - 10:21:46

oszukano mnie.

 

 

 

Panie Biedroń, jest Pan kłamcą. Ewidentnie dogadał się Pan z Maciejem. Bardzo brzydko.

Tyle nadziej w panu pokładano a pan zrównał się z parterem.

Gratulacje.

Ale nie tak traktuje się ludzi którzy postawili Słupsk do góry nogami, żeby tylko stare wymieść. Zawierzyli panu. Nawet takiemu nowicjuszowi, ale zawierzyli A Pan ..tylnymi drzwiami zawiązuje pakty ?

Nie jest już moim  moim prezydentem. I z pewnością wielu innych Słupszczan tez już nie.

Jest pan ..nikim.

Tyle w temacie.

Nareszcie zmiana ???????

 

Chodzą słuchy, z Maciej Kobyliński ma być u Biedronia Pierwszym Doradcą  ds Inwestycji Strategicznych i Planów Perspektywicznych Rozwoju Miasta.#19 ~Gość~

~Gość~
 • Goście

Napisano 18 grudzień 2014 - 10:23:58

Osoba która startuje w wyborach na prezydenta powinna miec już zaplecze swoich ludzi np. z komitetu.A nie szukac z przypadku i u konkurencji.Chyba ze to było z góry i po cichu ustawione.???To dopiero zmiany tylko płakac!!!#20 ~Gość~

~Gość~
 • Goście

Napisano 18 grudzień 2014 - 10:27:02

W koncu może mieszkancy przejrzą na oczy !

Dodaj odpowiedź  Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: biedroń, kazmarczyk, zmiana

Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych