Skocz do zawartości

Zaloguj przez Facebook Rejestracja

Najnowsze tematy

Wyświetl nową zawartość »

Filtr cząstek stałych w Mercedesie

Fap w Mercedesie

52 odpowiedzi w tym temacie

#21 ~gość~

~gość~
 • Goście

Napisano 17 wrzesień 2013 - 12:45:50

(...)#22 ~gość~

~gość~
 • Goście

Napisano 19 wrzesień 2013 - 13:52:31

Gdy posiadasz Mercedesa to zgłoś się do 

http://www.mercedes-....html#chapter=1

Mi wykonali regenerację za 420 zł.#23 ~gość~

~gość~
 • Goście

Napisano 21 wrzesień 2013 - 14:47:20

Jedyną skuteczną metodą na pozbycie się problemu z filtrem cząstek stałych jest jego usunięcie.

4Moto Autoelektronik
ul. Poznańska 78
76-200 Słupsk
tel. 601 643 661

Policja w Polsce posiada już sprzęt do sprawdzania emisji spalin i za brak filtra zabiera dowód rejestracyjny i wystawia wysoki mandat. Radiowóz z Lęborka jest przedstawiony na filmie- zobacz. W przypadku reklamy poczekaj na film.#24 ~gość~

~gość~
 • Goście

Napisano 21 wrzesień 2013 - 14:52:36

Policja w Polsce posiada już sprzęt do sprawdzania emisji spalin i za brak filtra zabiera dowód rejestracyjny i wystawia wysoki mandat. Radiowóz z Lęborka jest przedstawiony na filmie- zobacz. W przypadku reklamy poczekaj na film.

Za brak filtra cząstek już u nas w kraju zabierają dowód rejestracyjny i płacimy wysoki mandat.

Lęborska drogówka dysponuje nowym specjalistycznym radiowozem Ekip Techniki Drogowej i Ekologii, przekazanym przez Komendę Wojewódzką Policji w Gdańsku. Samochód wręcz naszpikowany jest urządzeniami diagnostycznymi, które pomogą funkcjonariuszom gruntownie sprawdzić stan techniczny kontrolowanych aut. Policjanci mają do dyspozycji m.in. analizator spalin, dymomierz, miernik poziomu dźwięku, jaki emitowany jest przez samochody i motocykle. Dzięki tym urządzeniom możliwe jest natychmiastowe sprawdzenie na drodze czy zatrzymany pojazd nie przekracza norm zanieczyszczenia środowiska i hałasu. Aby zasilić wszystkie te urządzenia mundurowi mają do dyspozycji agregat prądotwórczy. Ponadto w pojeździe znajduje się klimatyzowane latem, a dogrzewane zimą pomieszczenie mini-biura z laptopem, skanerem i drukarką dzięki czemu policjanci w dogodnych warunkach mogą przeprowadzać szczegółowe kontrole i sporządzać związaną z tym dokumentację.Policjanci drogówki przypominają, że w każdym przypadku ujawnienia przekroczenia ww. norm kierowcy kontrolowanego pojazdu zatrzymany zostanie dowód rejestracyjny i może on otrzymać mandat karny.

Nowy radiowóz już można napotkać na drogach powiatu lęborskiego i stał się on zmorą dla kierowców poruszających się pojazdami niespełniającymi norm zanieczyszczenia środowiska. W ciągu tylko jednej służby nowym specjalistycznym radiowozem, zatrzymanych zostaje kilkanaście dowodów rejestracyjnych. Dzięki nowemu nabytkowi, lęborska policja przyczyni się jeszcze bardziej do poprawy bezpieczeństwa na naszych drogach, po których będzie poruszać się mniej pojazdów zanieczyszczających środowisko.

 

Usuwanie filtra jest sprzeczne z prawami ekologii.

Firma 4Moto narusza przepisy ekologiczne.#25 ~gość~

~gość~
 • Goście

Napisano 21 wrzesień 2013 - 15:32:42

Kary za spaliny, czyli droższe samochody
Od 2012 r. wszyst­kie sprze­da­wa­ne w Unii Eu­ro­pej­skiej sa­mo­cho­dy będą mogły emi­to­wać co naj­wy­żej 120 g dwu­tlen­ku węgla na każdy prze­je­cha­ny ki­lo­metr. Prze­kro­cze­nie li­mi­tu bę­dzie kosz­to­wa­ło 35 euro za każdy gram od każ­de­go po­jaz­du. W 2015 r. bę­dzie to już 95 euro.

 

 

De­cy­zję do­ty­czą­cą li­mi­tów emi­sji spa­lin pod­ję­ła Ko­mi­sja Eu­ro­pej­ska. To ko­lej­ny krok w walce o ochro­nę śro­do­wi­ska. Re­stryk­cyj­nym ogra­ni­cze­niom sprze­ci­wia­li się nie­miec­cy pro­du­cen­ci sa­mo­cho­dów. Chcie­li oni, aby cięż­sze auta mogły wy­dzie­lać wię­cej CO2 i żeby kary były niż­sze. Kon­cer­ny z Włoch i Fran­cji su­ge­ro­wa­ły jak naj­mniej­sze od­chy­le­nia od przy­ję­te­go li­mi­tu i szyb­ko ro­sną­ce kary.

 478c579abf7be-d.200.jpg

Osta­tecz­nie Ko­mi­sja za­pro­po­no­wa­ła, by nowy limit emi­sji był uśred­nio­ną war­to­ścią dla całej floty sa­mo­cho­dów. Kon­cer­ny będą też mogły łą­czyć się w grupy, np. Po­rsche mo­gło­by wtedy ob­li­czać swoją śred­nią razem z pro­du­cen­tem ma­łych aut, dzię­ki czemu ob­ni­ży­ło­by po­ziom emi­sji dwu­tlen­ku węgla.

 

Zda­niem przed­sta­wi­cie­li pro­du­cen­tów, nowe prze­pi­sy do­ty­czą­ce CO2 mogą przy­czy­nić się do znacz­ne­go zwięk­sze­nia cen sa­mo­cho­dów, śred­nio nawet o 1000 – 1500 euro (ok. 3600 – 5400 zł).

 

- Wdro­że­nie tech­no­lo­gii po­zwa­la­ją­cych na ogra­ni­cze­nie emi­sji dwu­tlen­ku węgla jest coraz bar­dziej kosz­tow­ne, szcze­gól­nie w przy­pad­ku aut z sil­ni­ka­mi die­sla. Bar­dziej ry­go­ry­stycz­ne normy skoń­czą się za­pew­ne pod­wyż­ka­mi cen sa­mo­cho­dów – mówi Jakub dy­rek­tor Pol­skie­go Związ­ku Prze­my­słu Mo­to­ry­za­cyj­ne­go.

 

Dziś sprze­da­wa­ne w Eu­ro­pie auta emi­tu­ją śred­nio ok. 160 g CO2 na ki­lo­metr. W Pol­sce śred­nia wy­no­si 155 g/km. Róż­ni­ca jest wy­ni­kiem nieco innej struk­tu­ry sprze­da­ży (więk­szy udział sa­mo­cho­dów mniej­szych).

 

W ran­kin­gu seg­men­tów naj­mniej­szą śred­nią wa­żo­ną emi­sję CO2 mają sa­mo­cho­dy klasy mini (136 g/km) i małe (139 g/km). Naj­wię­cej dwu­tlen­ku do at­mos­fe­ry wy­la­tu­je z rur aut luk­su­so­wych (251 g/km), spor­to­wych (217 g/km) i te­re­no­wych (213 g/km), co zwią­za­ne jest z więk­szy­mi po­jem­no­ścia­mi ich sil­ni­ków i więk­szym zu­ży­ciem pa­li­wa. Śred­nia dla mo­de­li za­si­la­nych ben­zy­ną wy­no­si 157 g/km, a dla die­sli 152 g/km.

 

Źró­dło: Samar

 

Mo­de­le o naj­więk­szej emi­sji CO2

 

 

L.p.

Model

Po­jem­ność sil­ni­ka

Typ pa­li­wa

Moc

Śred­nia emi­sja

1.

Hum­mer H2

6,2

Ben­zy­na

398

512

2.

Mer­ce­des klasy M

6,2

Ben­zy­na

510

392

3.

May­bach 57

6,0

Ben­zy­na

612

390

4.

May­bach 62

6,0

Ben­zy­na

612

390

5.

Mer­ce­des klasy R

6,2

Ben­zy­na

510

387

6.

Ca­dil­lac Esca­la­de

6,2

Ben­zy­na

409

383

7.

Jeep Grand Che­ro­kee

6,1

Ben­zy­na

420

381

8.

Po­rsche Cay­en­ne

4,5

Ben­zy­na

340

380

9.

Po­rsche Cay­en­ne

4,5

Ben­zy­na

450

378

10.

Po­rsche Cay­en­ne

4,5

Ben­zy­na

521

378

 

 

Mo­de­le o naj­mniej­szej emi­sji CO2

 

 

L.p.

Model

Po­jem­ność sil­ni­ka

Typ pa­li­wa

Moc

Śred­nia emi­sja

1.

Smart For­two

0,8

Die­sel

45

88

2.

Smart For­two

0,8

Die­sel

45

88

3.

Mini Co­oper

1,6

Die­sel

110

104

4.

To­yo­ta Prius

1,5

Hy­bry­da

78

104

5.

Ci­tro­en C1

1,0

Ben­zy­na

68

109

6.

Honda Civic

1,3

Hy­bry­da

95

109

7.

Peu­ge­ot 107

1,0

Ben­zy­na

68

109

8.

To­yo­ta Aygo

1,0

Ben­zy­na

68

109

9.

Mini Club­man

1,6

Die­sel

110

109

10.

Fiat 500

1,3

Die­sel

75

111

Spaliny pochodzące z samochodów i ciężarówek są przyczyną przedwczesnej śmierci mnóstwa ludzi. To liczba przewyższająca ilość ofiar wypadków samochodowych.

Na świecie umiera rocznie mnóstwo ludzi z powodu zanieczyszczenia powietrza, którego źródła znajdują się w spalinach samochodowych - do takiego wniosku doszli badacze z Massachusetts Institute of Technology. Naukowcy przyjrzeli się jak zawieszone w powietrzu, a pochodzące ze spalania paliw. 

Szczególnie groźne dla zdrowia są cząsteczki PM 2.5, czyli najdrobniejsze z pyłów pochodzących ze spalania paliw. Są one niezwykle małe - na długości jednego milimetra mieści się ich aż 400. Ze względu na swoje niewielkie rozmiary z łatwością przenoszone są w powietrzu na odległość nawet kilku tysięcy kilometrów. Długotrwały wpływ cząsteczek PM 2.5 na nasze zdrowie jest dobrze znany. Bez problemu wnikają one do płuc, a nawet krwioobiegu przyczyniając się do chorób serca i dróg oddechowych. Znajdują się w spalinach samochodowych. Stąd nacisk na montaż filtrów cząstek stałych w branży motoryzacyjnej.

Spaliny samochodowe są dużo bardziej szkodliwe dla ludzi niż zanieczyszczenia pochodzące z przemysłu, jako że zanieczyszczenia motoryzacyjne rozprzestrzeniają się w dużych stężeniach na niskich wysokościach w bezpośrednim sąsiedztwie ludzi.


Według dr. Tadeusza Kopty z Politechniki Krakowskiej, w krajach OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, skupiająca wysoko rozwinięte kraje) pojazdy samochodowe są największym źródłem skażenia środowiska, obciążając go ponad 15 tysiącami związków chemicznych. Środki transportu drogowego są odpowiedzialne za następujący procent ogólnej emisji szkodliwych substancji [15]:

- 63% tlenków azotu

- 50% substancji chemicznych pochodzenia organicznego

- 80% tlenku węgla

- 10-25% pyłów zawieszonych w powietrzu

- 6,5% dwutlenku siarki 
Droga prowadząca przez las powoduje usychanie drzew pod wpływem zaburzenia stosunków wodnych na danym obszarze i szkodliwego działania spalin. Część emitowanych spalin i pyłów osiada w pobliżu drogi. Badania pokazały, że co prawda w odległości 50 metrów od drogi poziom zanieczyszczeń zawartych w glebie spada, ale i tak gleby są zanieczyszczone nawet w odległości 500 metrów od drogi. 
Pyły zawieszone w powietrzu stanowią również Czynnik potęgujący dolegliwości związane z różnymi chorobami. Ogólnoeuropejskie Badania dowiodły, że powodują wzrost Liczby hospitalizacji osób cierpiących na astmą oraz przewlekłe choroby płuc. Mogą prowadzić jednocześnie do zakłóceń w pracy płuc oraz potrzeby zażywania większych dawek lekarstw przez astmatyków. Wiążą się również ze wzrostem dolegliwości układu oddechowego, np. przeziębień, bólów gardła i Zapalenia zatok.

APELUJĘ:

Zacznijmy dbać o własne zdrowie i zdrowie naszego potomstwa.

 

 #26 ~Grzegorz~

~Grzegorz~
 • Goście

Napisano 21 wrzesień 2013 - 16:51:48

 

Kary za spaliny, czyli droższe samochody
Od 2012 r. wszyst­kie sprze­da­wa­ne w Unii Eu­ro­pej­skiej sa­mo­cho­dy będą mogły emi­to­wać co naj­wy­żej 120 g dwu­tlen­ku węgla na każdy prze­je­cha­ny ki­lo­metr. Prze­kro­cze­nie li­mi­tu bę­dzie kosz­to­wa­ło 35 euro za każdy gram od każ­de­go po­jaz­du. W 2015 r. bę­dzie to już 95 euro.

 

 

De­cy­zję do­ty­czą­cą li­mi­tów emi­sji spa­lin pod­ję­ła Ko­mi­sja Eu­ro­pej­ska. To ko­lej­ny krok w walce o ochro­nę śro­do­wi­ska. Re­stryk­cyj­nym ogra­ni­cze­niom sprze­ci­wia­li się nie­miec­cy pro­du­cen­ci sa­mo­cho­dów. Chcie­li oni, aby cięż­sze auta mogły wy­dzie­lać wię­cej CO2 i żeby kary były niż­sze. Kon­cer­ny z Włoch i Fran­cji su­ge­ro­wa­ły jak naj­mniej­sze od­chy­le­nia od przy­ję­te­go li­mi­tu i szyb­ko ro­sną­ce kary.

 478c579abf7be-d.200.jpg

Osta­tecz­nie Ko­mi­sja za­pro­po­no­wa­ła, by nowy limit emi­sji był uśred­nio­ną war­to­ścią dla całej floty sa­mo­cho­dów. Kon­cer­ny będą też mogły łą­czyć się w grupy, np. Po­rsche mo­gło­by wtedy ob­li­czać swoją śred­nią razem z pro­du­cen­tem ma­łych aut, dzię­ki czemu ob­ni­ży­ło­by po­ziom emi­sji dwu­tlen­ku węgla.

 

Zda­niem przed­sta­wi­cie­li pro­du­cen­tów, nowe prze­pi­sy do­ty­czą­ce CO2 mogą przy­czy­nić się do znacz­ne­go zwięk­sze­nia cen sa­mo­cho­dów, śred­nio nawet o 1000 – 1500 euro (ok. 3600 – 5400 zł).

 

- Wdro­że­nie tech­no­lo­gii po­zwa­la­ją­cych na ogra­ni­cze­nie emi­sji dwu­tlen­ku węgla jest coraz bar­dziej kosz­tow­ne, szcze­gól­nie w przy­pad­ku aut z sil­ni­ka­mi die­sla. Bar­dziej ry­go­ry­stycz­ne normy skoń­czą się za­pew­ne pod­wyż­ka­mi cen sa­mo­cho­dów – mówi Jakub dy­rek­tor Pol­skie­go Związ­ku Prze­my­słu Mo­to­ry­za­cyj­ne­go.

 

Dziś sprze­da­wa­ne w Eu­ro­pie auta emi­tu­ją śred­nio ok. 160 g CO2 na ki­lo­metr. W Pol­sce śred­nia wy­no­si 155 g/km. Róż­ni­ca jest wy­ni­kiem nieco innej struk­tu­ry sprze­da­ży (więk­szy udział sa­mo­cho­dów mniej­szych).

 

W ran­kin­gu seg­men­tów naj­mniej­szą śred­nią wa­żo­ną emi­sję CO2 mają sa­mo­cho­dy klasy mini (136 g/km) i małe (139 g/km). Naj­wię­cej dwu­tlen­ku do at­mos­fe­ry wy­la­tu­je z rur aut luk­su­so­wych (251 g/km), spor­to­wych (217 g/km) i te­re­no­wych (213 g/km), co zwią­za­ne jest z więk­szy­mi po­jem­no­ścia­mi ich sil­ni­ków i więk­szym zu­ży­ciem pa­li­wa. Śred­nia dla mo­de­li za­si­la­nych ben­zy­ną wy­no­si 157 g/km, a dla die­sli 152 g/km.

 

Źró­dło: Samar

 

Mo­de­le o naj­więk­szej emi­sji CO2

 

 

L.p.

Model

Po­jem­ność sil­ni­ka

Typ pa­li­wa

Moc

Śred­nia emi­sja

1.

Hum­mer H2

6,2

Ben­zy­na

398

512

2.

Mer­ce­des klasy M

6,2

Ben­zy­na

510

392

3.

May­bach 57

6,0

Ben­zy­na

612

390

4.

May­bach 62

6,0

Ben­zy­na

612

390

5.

Mer­ce­des klasy R

6,2

Ben­zy­na

510

387

6.

Ca­dil­lac Esca­la­de

6,2

Ben­zy­na

409

383

7.

Jeep Grand Che­ro­kee

6,1

Ben­zy­na

420

381

8.

Po­rsche Cay­en­ne

4,5

Ben­zy­na

340

380

9.

Po­rsche Cay­en­ne

4,5

Ben­zy­na

450

378

10.

Po­rsche Cay­en­ne

4,5

Ben­zy­na

521

378

 

 

Mo­de­le o naj­mniej­szej emi­sji CO2

 

 

L.p.

Model

Po­jem­ność sil­ni­ka

Typ pa­li­wa

Moc

Śred­nia emi­sja

1.

Smart For­two

0,8

Die­sel

45

88

2.

Smart For­two

0,8

Die­sel

45

88

3.

Mini Co­oper

1,6

Die­sel

110

104

4.

To­yo­ta Prius

1,5

Hy­bry­da

78

104

5.

Ci­tro­en C1

1,0

Ben­zy­na

68

109

6.

Honda Civic

1,3

Hy­bry­da

95

109

7.

Peu­ge­ot 107

1,0

Ben­zy­na

68

109

8.

To­yo­ta Aygo

1,0

Ben­zy­na

68

109

9.

Mini Club­man

1,6

Die­sel

110

109

10.

Fiat 500

1,3

Die­sel

75

111

Spaliny pochodzące z samochodów i ciężarówek są przyczyną przedwczesnej śmierci mnóstwa ludzi. To liczba przewyższająca ilość ofiar wypadków samochodowych.

Na świecie umiera rocznie mnóstwo ludzi z powodu zanieczyszczenia powietrza, którego źródła znajdują się w spalinach samochodowych - do takiego wniosku doszli badacze z Massachusetts Institute of Technology. Naukowcy przyjrzeli się jak zawieszone w powietrzu, a pochodzące ze spalania paliw. 

Szczególnie groźne dla zdrowia są cząsteczki PM 2.5, czyli najdrobniejsze z pyłów pochodzących ze spalania paliw. Są one niezwykle małe - na długości jednego milimetra mieści się ich aż 400. Ze względu na swoje niewielkie rozmiary z łatwością przenoszone są w powietrzu na odległość nawet kilku tysięcy kilometrów. Długotrwały wpływ cząsteczek PM 2.5 na nasze zdrowie jest dobrze znany. Bez problemu wnikają one do płuc, a nawet krwioobiegu przyczyniając się do chorób serca i dróg oddechowych. Znajdują się w spalinach samochodowych. Stąd nacisk na montaż filtrów cząstek stałych w branży motoryzacyjnej.

Spaliny samochodowe są dużo bardziej szkodliwe dla ludzi niż zanieczyszczenia pochodzące z przemysłu, jako że zanieczyszczenia motoryzacyjne rozprzestrzeniają się w dużych stężeniach na niskich wysokościach w bezpośrednim sąsiedztwie ludzi.


Według dr. Tadeusza Kopty z Politechniki Krakowskiej, w krajach OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, skupiająca wysoko rozwinięte kraje) pojazdy samochodowe są największym źródłem skażenia środowiska, obciążając go ponad 15 tysiącami związków chemicznych. Środki transportu drogowego są odpowiedzialne za następujący procent ogólnej emisji szkodliwych substancji [15]:

- 63% tlenków azotu

- 50% substancji chemicznych pochodzenia organicznego

- 80% tlenku węgla

- 10-25% pyłów zawieszonych w powietrzu

- 6,5% dwutlenku siarki 
Droga prowadząca przez las powoduje usychanie drzew pod wpływem zaburzenia stosunków wodnych na danym obszarze i szkodliwego działania spalin. Część emitowanych spalin i pyłów osiada w pobliżu drogi. Badania pokazały, że co prawda w odległości 50 metrów od drogi poziom zanieczyszczeń zawartych w glebie spada, ale i tak gleby są zanieczyszczone nawet w odległości 500 metrów od drogi. 
Pyły zawieszone w powietrzu stanowią również Czynnik potęgujący dolegliwości związane z różnymi chorobami. Ogólnoeuropejskie Badania dowiodły, że powodują wzrost Liczby hospitalizacji osób cierpiących na astmą oraz przewlekłe choroby płuc. Mogą prowadzić jednocześnie do zakłóceń w pracy płuc oraz potrzeby zażywania większych dawek lekarstw przez astmatyków. Wiążą się również ze wzrostem dolegliwości układu oddechowego, np. przeziębień, bólów gardła i Zapalenia zatok.

APELUJĘ:

Zacznijmy dbać o własne zdrowie i zdrowie naszego potomstwa.

 

 

Czyściłem filtr w trójmieście i dwa lata mam dobry.

Kto tutaj wymyśla kłamstwa i twierdzi o nieskuteczności czyszczenia. Napraw najpierw wtryski a potem czyść filtr.#27 ~gość~

~gość~
 • Goście

Napisano 22 wrzesień 2013 - 07:56:29

Policja w Polsce posiada już sprzęt do sprawdzania emisji spalin i za brak filtra zabiera dowód rejestracyjny i wystawia wysoki mandat. Radiowóz z Lęborka jest przedstawiony na filmie- zobacz. W przypadku reklamy poczekaj na film.

Bardzo dobrze niech łapią oszustów i trucicieli.#28 ~gość~

~gość~
 • Goście

Napisano 22 wrzesień 2013 - 08:01:32

Policja w Polsce posiada już sprzęt do sprawdzania emisji spalin i za brak filtra zabiera dowód rejestracyjny i wystawia wysoki mandat. Radiowóz z Lęborka jest przedstawiony na filmie- zobacz. W przypadku reklamy poczekaj na film.

Wreszcie do Polski trafia porządny sprzęt i prawidłowe kontrole.

Samochody muszą być sprawne i ekologiczne. Przybywa ciągle ich i trują nasze środowisko. W miastach zatłoczone ulice i korki w godzinach szczytu. My wdychamy spaliny.

Filtry ograniczają emisję bardzo szkodliwych cząstek stałych. #29 ~gość~

~gość~
 • Goście

Napisano 27 wrzesień 2013 - 08:53:52

GMT posiada bardzo dużo opinii pozytywnych, złośliwi mechanicy podali na innych forach link do opinii tylko negatywnych. Podaję do pozytywnych:

http://dobrymechanik...ice/1/#comments

Zobaczcie opinie wystawiane mechanikom na

dobry mechanik.net

Mają również pozytywy jak i negatywy. Nie ma takiego który wszystkim dogodzi.

 #30 ~gość~

~gość~
 • Goście

Napisano 30 wrzesień 2013 - 06:38:09

 

GMT posiada bardzo dużo opinii pozytywnych, złośliwi mechanicy podali na innych forach link do opinii tylko negatywnych. Podaję do pozytywnych:

http://dobrymechanik...ice/1/#comments

Zobaczcie opinie wystawiane mechanikom na

dobry mechanik.net

Mają również pozytywy jak i negatywy. Nie ma takiego który wszystkim dogodzi.

 

sprawdź GMT :)#31 ~wyluzuj, bo coś Ci pęknie~

~wyluzuj, bo coś Ci pęknie~
 • Goście

Napisano 04 październik 2013 - 13:24:34

 

 


Ktoś usilnie próbuje zrobić gęstą atmosferę między 4Moto a GMT.  Czyżby sławny nieudacznik z Kobylnicy (zwany Smerfetką), który przyjmuje auta, a potem naprawia je u innych mechaników?(przytulając oczywiście swoją działkę)

Zarówno 4Moto, jak i GMT mają swoją klientelę i swój zakres napraw, tak więc się nie wysilaj w sianiu zamętu, bo te firmy nic do siebie nie mają.

Uwierz, jest coś takiego jak zdrowa konkurencja i mechanicy ze sobą rozmawiają. Dopiero jak postawiłeś swój garaż zaczęły się zgrzyty, bo ludzi chcesz skłócić. Wystarczy popatrzeć, że negatywy na forach zaczęły się pojawiać jak zacząłeś działalność. Jak byłeś taksiarzem nic takiego nie miało miejsca.#32 ~gość~

~gość~
 • Goście

Napisano 07 październik 2013 - 16:04:59

mercedes.png
Emulator MERCEDES
Osobowy silniki CDI

Obsługiwane silniki:
180
CDI200
CDI220
CDI320 CDI
Sugerowana cena promocyjna wraz z montażem: 1499zł

Mam Sprintera 3,0 diesel 318CDI z 2008 roku i znalazłem stronę

http://4dpf.com/cennik usuwają i co potem. Proszę opisać swoje doświadczenia z emulatorem. Co mam zrobić czyścić czy usunąć.#33 ~gość~

~gość~
 • Goście

Napisano 07 październik 2013 - 16:10:10

Mam Sprintera 3,0 diesel 318CDI z 2008 roku i znalazłem stronę

http://4dpf.com/cennik usuwają i co potem. Proszę opisać swoje doświadczenia z emulatorem. Co mam zrobić czyścić czy usunąć.

4dpf.com działa w całej Polsce. W Słupsku ma też firmę usuwającą

http://4dpf.com/nasz...rskie/74-słupsk

proszę o sugestie i podpowiedź co zrobić.#34 ~gość~

~gość~
 • Goście

Napisano 07 październik 2013 - 16:38:23

Czy w Słupsku ktoś czyści filtry w Sprinterach 318 CDI trzy litry diesel. Jakie koszty, czy jest skuteczne.#35 ~Gość~

~Gość~
 • Goście

Napisano 08 październik 2013 - 08:39:54

No i teraz zacznie się jazda Smerfetki :) Przyjmuję zakłady: dziś zacznie czy za 3 dni? :)

 #36 ~318cdi~

~318cdi~
 • Goście

Napisano 08 październik 2013 - 09:17:45

Czy w Słupsku ktoś czyści filtry w Sprinterach 318 CDI trzy litry diesel. Jakie koszty, czy jest skuteczne.

Martwe forum, nie warto tutaj pisać.#37 ~gość~

~gość~
 • Goście

Napisano 09 październik 2013 - 09:56:15

Martwe forum, nie warto tutaj pisać.

Cierpliwości. Warto usuwać. Wszystko znajdziesz poniżej.

przegląd techniczny bez filtra DPF

http://www.magazynau...rozi,nId,643621

 

0001ST0PH3WD3A9H-C116-F4.jpg

 

Usuwa w Słupsku http://www.4moto.pl/#38 ~gość~

~gość~
 • Goście

Napisano 28 październik 2013 - 13:27:40

Mechanik zdiagnozował zapchany filtr cząstek stałych. Powiedział, że trzeba wymienić. Ale ona kosztuje 3500zl! Wiecie gdzie można taniej?

Słupskie Serwisy Autoryzowane to jedyne sprawdzone i dobre punkty napraw samochodów.

 

Dowcipy o słupskich mechanikach w większości garażowiczach i to z życia wzięte. Pogrzeb to nasi mechanicy.

 

Na pogrzebie mechanika do trumny podchodzi jego kolega i zarazem klient i kładzie coś przy głowie mechanika.
Zobaczyła to wdowa i dyskretnie pyta:
- Co pan tam włożył?
Oburzony kolega z branży odpowiada:
- No wie pani co, nie zdążyłem kupić kwiatów a zresztą na nie nie zasłużył a nie wypada przyjść z pustą ręką to włożyłem nie wymieniony przez męża filtr. 
Wreszcie skończy się oszukiwanie klientów i kolegów.
- Na to żona odpowiada:
Prawda ! dodając, ja włożyłam do kieszeni tubkę smaru bo mnie zawsze brał na sucho.

Mechanik ma "warsztat" i czeka jak zwykle na klienta. Nagle słychać warkot silnika, po chwili wchodzi jakiś facet. Sekretarka długo tłumaczy mu ze trzeba cierpliwie poczekać, bo pan mechanik ma mnóstwo pracy. W końcu mechanik każe wprowadzić faceta na warsztat, ale by zrobić na nim wrażenie, podnosi słuchawkę telefonu i zaczyna fantazjować: Naprawdę nie mogę pana przyjąć, jestem strasznie zapracowany. No...może za miesiąc...Dobrze, proszę jeszcze zadzwonić. Odkłada słuchawkę i udaje że dopiero w tej chwili zauważył faceta, pyta:
- Co pana tu sprowadza?
Jestem z telekomunikacji. Przyszedłem podłączyć telefon.


Klient siedzi w fotelu i czyta gazetę, a na kanale stoi samochód. Przychodzi mechanik i zabiera się za auto. Po chwili mówi do klienta:
- Przydałoby się wymienić świece.
- To wymieniaj pan, tylko szybko.
Mechanik czuje, że złapał frajera i nawija dalej:
- Pasek rozrządu też do wymiany. Klocki i tarcze też. I płyn hamulcowy, i w chłodnicy, i wycieraczki...
- Wymieniaj pan, tylko szybciej, bo nie mam czasu.
Mechanik skończył, odstawił samochód i mówi:
- No, gotowe.
- No to teraz - mówi klient pokazując palcem samochód przed warsztatem, bierz się pan za mój!
 
Samochodem jedzie mechanik, elektryk i programista. W pewnym momencie silnik gaśnie, samochód się zatrzymuje. Mechanik mówi: 
- Cholera, pewnie gaźnik się zatkał. 
- E, nie. To na pewno cewka zapłonowa. - stwierdza elektryk. 
Programista na to: 
- Chłopaki, a gdybyśmy tak spróbowali wysiąść i wsiąść jeszcze raz!

 

Siedzą dwie samotne dziewczyny w barze, ogólnie jest Ok, ale chłopa by się zdało.
- Znasz jakiś facetów?
- Pewnie mamy w Słupsku dużo mechaników.
- To dzwonimy do 32-óch
- A po co nam tylu?
- Po pierwsze: połowa nie przyjdzie bo to dranie i kanciarze
- Ale, po co nam 16-tu?
- Po drugie: połowa się napije bo to ochlapusy.
- Ośmiu to też dużo.
- Po trzecie: połowa jak zwykle nie będzie mogła bo brudna.
- A czterech?
- A co, nie chcesz dwa razy...??

 

 

Dobry "mechanik" to martwy mechanik

Dobry "mechanik" to robiący wrażenie mechanik

Dobry "mechanik" to naciągacz mechanik

Dobry "mechanik" to iluzjonista

Dobry mechanik to na raz mechanik

 

Sprawdzony warsztat i dobry mechanik to jedynie SERWIS z autoryzacją. Polecam wszystkim.

Ceny dostosowali do naszego rynku płac a prowadzą naprawy doskonale.

 #39 ~Serwisant~

~Serwisant~
 • Goście

Napisano 28 październik 2013 - 13:39:32

Mechanik zdiagnozował zapchany filtr cząstek stałych. Powiedział, że trzeba wymienić. Ale ona kosztuje 3500zl! Wiecie gdzie można taniej?

,


Słupskie Serwisy Autoryzowane to jedyne sprawdzone i dobre punkty napraw samochodów. Doradzą co zrobić, naprawią układ paliwowy, dolotowy i wyczyszczą lub wymienią filtr. Nie usuwajcie.

 

Dowcipy o słupskich mechanikach w większości garażowiczach i to z życia wzięte. Pogrzeb to nasi mechanicy.

 

Na pogrzebie mechanika do trumny podchodzi jego kolega i zarazem klient i kładzie coś przy głowie mechanika.
Zobaczyła to wdowa i dyskretnie pyta:
- Co pan tam włożył?
Oburzony kolega z branży odpowiada:
- No wie pani co, nie zdążyłem kupić kwiatów a zresztą na nie nie zasłużył a nie wypada przyjść z pustą ręką to włożyłem nie wymieniony przez męża filtr. 
Wreszcie skończy się oszukiwanie klientów i kolegów.
- Na to żona odpowiada:
Prawda ! dodając, ja włożyłam do kieszeni tubkę smaru bo mnie zawsze brał na sucho.

Mechanik ma "warsztat" i czeka jak zwykle na klienta. Nagle słychać warkot silnika, po chwili wchodzi jakiś facet. Sekretarka długo tłumaczy mu ze trzeba cierpliwie poczekać, bo pan mechanik ma mnóstwo pracy. W końcu mechanik każe wprowadzić faceta na warsztat, ale by zrobić na nim wrażenie, podnosi słuchawkę telefonu i zaczyna fantazjować: Naprawdę nie mogę pana przyjąć, jestem strasznie zapracowany. No...może za miesiąc...Dobrze, proszę jeszcze zadzwonić. Odkłada słuchawkę i udaje że dopiero w tej chwili zauważył faceta, pyta:
- Co pana tu sprowadza?
Jestem z telekomunikacji. Przyszedłem podłączyć telefon.


Klient siedzi w fotelu i czyta gazetę, a na kanale stoi samochód. Przychodzi mechanik i zabiera się za auto. Po chwili mówi do klienta:
- Przydałoby się wymienić świece.
- To wymieniaj pan, tylko szybko.
Mechanik czuje, że złapał frajera i nawija dalej:
- Pasek rozrządu też do wymiany. Klocki i tarcze też. I płyn hamulcowy, i w chłodnicy, i wycieraczki...
- Wymieniaj pan, tylko szybciej, bo nie mam czasu.
Mechanik skończył, odstawił samochód i mówi:
- No, gotowe.
- No to teraz - mówi klient pokazując palcem samochód przed warsztatem, bierz się pan za mój!
 
Samochodem jedzie mechanik, elektryk i programista. W pewnym momencie silnik gaśnie, samochód się zatrzymuje. Mechanik mówi: 
- Cholera, pewnie gaźnik się zatkał. 
- E, nie. To na pewno cewka zapłonowa. - stwierdza elektryk. 
Programista na to: 
- Chłopaki, a gdybyśmy tak spróbowali wysiąść i wsiąść jeszcze raz!

 

Siedzą dwie samotne dziewczyny w barze, ogólnie jest Ok, ale chłopa by się zdało.
- Znasz jakiś facetów?
- Pewnie mamy w Słupsku dużo mechaników.
- To dzwonimy do 32-óch
- A po co nam tylu?
- Po pierwsze: połowa nie przyjdzie bo to dranie i kanciarze
- Ale, po co nam 16-tu?
- Po drugie: połowa się napije bo to ochlapusy.
- Ośmiu to też dużo.
- Po trzecie: połowa jak zwykle nie będzie mogła bo brudna.
- A czterech?
- A co, nie chcesz dwa razy...??

 

 

Dobry "mechanik" to martwy mechanik

Dobry "mechanik" to robiący wrażenie mechanik

Dobry "mechanik" to naciągacz mechanik

Dobry "mechanik" to iluzjonista

Dobry mechanik to na raz mechanik

 

Sprawdzony warsztat i dobry mechanik to jedynie SERWIS z autoryzacją. Polecam wszystkim.

Ceny dostosowali do naszego rynku płac a prowadzą naprawy doskonale. Usuwają najpierw przyczyny uszkodzeń i naprawiają.#40 ~Serwisant~

~Serwisant~
 • Goście

Napisano 28 październik 2013 - 13:41:58

Mechanik zdiagnozował zapchany filtr cząstek stałych. Powiedział, że trzeba wymienić. Ale ona kosztuje 3500zl! Wiecie gdzie można taniej?

,


Słupskie Serwisy Autoryzowane to jedyne sprawdzone i dobre punkty napraw samochodów. Doradzą co zrobić, naprawią układ paliwowy, dolotowy i wyczyszczą lub wymienią filtr. Nie usuwajcie.

 

Dowcipy o słupskich mechanikach w większości garażowiczach i to z życia wzięte. Pogrzeb to nasi mechanicy.

 

Na pogrzebie mechanika do trumny podchodzi jego kolega i zarazem klient i kładzie coś przy głowie mechanika.
Zobaczyła to wdowa i dyskretnie pyta:
- Co pan tam włożył?
Oburzony kolega z branży odpowiada:
- No wie pani co, nie zdążyłem kupić kwiatów a zresztą na nie nie zasłużył a nie wypada przyjść z pustą ręką to włożyłem nie wymieniony przez męża filtr. 
Wreszcie skończy się oszukiwanie klientów i kolegów.
- Na to żona odpowiada:
Prawda ! dodając, ja włożyłam do kieszeni tubkę smaru bo mnie zawsze brał na sucho.

Mechanik ma "warsztat" i czeka jak zwykle na klienta. Nagle słychać warkot silnika, po chwili wchodzi jakiś facet. Sekretarka długo tłumaczy mu ze trzeba cierpliwie poczekać, bo pan mechanik ma mnóstwo pracy. W końcu mechanik każe wprowadzić faceta na warsztat, ale by zrobić na nim wrażenie, podnosi słuchawkę telefonu i zaczyna fantazjować: Naprawdę nie mogę pana przyjąć, jestem strasznie zapracowany. No...może za miesiąc...Dobrze, proszę jeszcze zadzwonić. Odkłada słuchawkę i udaje że dopiero w tej chwili zauważył faceta, pyta:
- Co pana tu sprowadza?
Jestem z telekomunikacji. Przyszedłem podłączyć telefon.


Klient siedzi w fotelu i czyta gazetę, a na kanale stoi samochód. Przychodzi mechanik i zabiera się za auto. Po chwili mówi do klienta:
- Przydałoby się wymienić świece.
- To wymieniaj pan, tylko szybko.
Mechanik czuje, że złapał frajera i nawija dalej:
- Pasek rozrządu też do wymiany. Klocki i tarcze też. I płyn hamulcowy, i w chłodnicy, i wycieraczki...
- Wymieniaj pan, tylko szybciej, bo nie mam czasu.
Mechanik skończył, odstawił samochód i mówi:
- No, gotowe.
- No to teraz - mówi klient pokazując palcem samochód przed warsztatem, bierz się pan za mój!
 
Samochodem jedzie mechanik, elektryk i programista. W pewnym momencie silnik gaśnie, samochód się zatrzymuje. Mechanik mówi: 
- Cholera, pewnie gaźnik się zatkał. 
- E, nie. To na pewno cewka zapłonowa. - stwierdza elektryk. 
Programista na to: 
- Chłopaki, a gdybyśmy tak spróbowali wysiąść i wsiąść jeszcze raz!

 

Siedzą dwie samotne dziewczyny w barze, ogólnie jest Ok, ale chłopa by się zdało.
- Znasz jakiś facetów?
- Pewnie mamy w Słupsku dużo mechaników.
- To dzwonimy do 32-óch
- A po co nam tylu?
- Po pierwsze: połowa nie przyjdzie bo to dranie i kanciarze
- Ale, po co nam 16-tu?
- Po drugie: połowa się napije bo to ochlapusy.
- Ośmiu to też dużo.
- Po trzecie: połowa jak zwykle nie będzie mogła bo brudna.
- A czterech?
- A co, nie chcesz dwa razy...??

 

 

Dobry "mechanik" to martwy mechanik

Dobry "mechanik" to robiący wrażenie mechanik

Dobry "mechanik" to naciągacz mechanik

Dobry "mechanik" to iluzjonista

Dobry mechanik to na raz mechanik

 

Sprawdzony warsztat i dobry mechanik to jedynie SERWIS z autoryzacją. Polecam wszystkim.

Ceny dostosowali do naszego rynku płac a prowadzą naprawy doskonale. Usuwają najpierw przyczyny uszkodzeń i naprawiają.

Dodaj odpowiedź  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 1

0 użytkowników, 1 gości, 0 anonimowych